«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آذر ۲۲, چهارشنبه

این هم مار بدکار غاشیه در ژرفای دوزخ کهکشانی ...

این هم مار بدکار غاشیه در ژرفای دوزخ کهکشانی، چشم براه پیوستن «کیر خر نظامِ خرموش پرور»، نوچه ی سال های جوانی اش: سعید توسی و سایر کونکونک بازهای سپهر پهناور

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲

پرتوری گرفته شده با دوربین فروسرخ جیمز وبهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!