«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آذر ۳۰, پنجشنبه

دُختی دلاور و نمونه ای از میان بسیاری دلاورزنان و مردان ایران که خوش درخشیدند

خرموش ها بهترین میوه های باغ و بستان ایران را چیده و همچنان می چینند؛ این دُخت دلاور نمونه ای از میان بسیاری دلاورزنان و مردان ایران است که با پیشکش گرانمایه جان خویش از سرافکندگی ملی گرانبار شده از سوی رژیم پوشالی دزدسالار فرمانروا بر میهن مان تا اندازه ای بسیار کاستند و جاودانه شدند. درود به روان پاک تک تک شان و نام شان رخشنده!

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان در جنگی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

پرتور و ویدئوی پیوست برگرفته از «تلگرام»هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!