«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آذر ۱۲, یکشنبه

آمریکایی را بخر! آمریکایی را بکار گمار! ـ بازپخشش

اوج بدبختی آدمی در نمودی از برده داری نوین را گواهید! گویی سخن بر سر داد و ستد نیروی کار کالا شده در سامانه ی سرمایه داری نیست که بر سر خرید و فروش خود آدمی است! زمانی دورتر، در جنگل های آفریقا و جاهای دیگر، سر در پی سیاهپوستان و رنگین پوستانی دیگر می نهادند تا آن ها را بزور دستگیر نموده، در بازار برده فروشان بفروش برسانند؛ اکنون، گویی خود بردگان برای فروش خویش پیشگام می شوند!

ب. الف. بزرگمهر    دهم اردی بهشت ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/04/blog-post_218.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!