«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ دی ۴, دوشنبه

به ما هم از این بیت المال چیزی برسانید ... ـ بازپخشش

به ما هم از این بیت المال چیزی برسانید. خدا عمرتان بدهد و دامتان بر برکت باد* منظورمان خدای نکرده روباه نیست؛ خرگوش و اینا را می گوییم ...

ب. الف. بزرگمهر    دهم شهریور ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/09/blog-post_1.html

* همان دامت برکاتههیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!