«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آذر ۱۶, پنجشنبه

دستکمی از یهودا ندارد

حال، شما یک التفاتی هم به این کارپرداز خیمه و خرگاه مان بفرما! دستکمی از یهودا ندارد.*

ب. الف. بزرگمهر   ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲

* «من مسیح را ندیده‌ام؛ ولی درباره ی وی در انجیل شنیده و خوانده‌ام؛ من مسیح را در رهبری ایران دیدم.» گویا از گفته های پوتین در پاسخ به خبرنگاری در مسکو پس از دیدار سال ها پیش وی با «کیر خر نظامِ خرموش پرور»هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!