«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آذر ۱۹, یکشنبه

حاجی، دزد بازار است ایران

۱۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری تهران گم شد؟

احمد صادقی در جلسه شورا در جریان بررسی گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران از ابتدای سال تا پایان مهر سال جاری با بیان اینکه باید راستی آزمایی در برخی ردیف های درآمدی صورت بگیرد، گفت: درآمد سال قبل هشتاد هزار میلیارد تومان بوده و مطابق با گزارش مصارف بودجه در سامانه شفافیت هزار میلیارد تومان هزینه شده است که با احتساب سایر هزینه‌ها به ۵۲ هزار میلیارد تومان می رسد. از این رقم نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل در هیچ محلی هزینه نشده است.

برگرفته از «تلگرام»   ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲

حاجی، بازار رواج است رواج
كو خریدار؟ حراج است حراج !

می فروشم همه ی ایران را
عرض و ناموس مسلمانان را

رشت و قزوین و قم و كاشان را
بخرید این وطن ارزان را !

یزد و خوانسار حراج است حراج
کو خریدار؟ حراج است حراج

زنده یاد اشرف الدین حسینی گیلانی (نسیم شمال)

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/09/blog-post_2058.html

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!