«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آذر ۱۲, یکشنبه

نخستین گام روشن است: بیرون راندن و حتا اگر شده، سر به نیست کردن یابوی لگام گسیخته!

این ها سخنانی بخردانه است؛* گرچه تا هنگامی که به یابوی عزراییل دهنه زده نشده و همچنان لگدهای مرگبارش زنان و کودکان و مردم کهنسال را نشانه می گیرد، در هوا می ماند. بنابراین، نخستین گام روشن است: بیرون راندن و حتا اگر شده، سر به نیست کردن یابوی لگام گسیخته! چنین کاری شایسته، برآوردن خواست نیروهای پیشروی یهودی از آن میان، برخی خاخام های یهودی نیز هست. درمی یابی «کاکا سیاه»** مزدور؟

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲

* «لوید آستین»، مِهتَر «پنتاگون» در جریان سخنرانی در «همایش پدافند ملی ریگان» که این روزها در «کالیفرنیا» برگزار می شود، هشدار داد:
«در اینگونه نبردها، کانون گرانش، انبوه شهروندان است و اگر آن ها را به آغوش دشمن برانید، پیروزی راهبردی (تاکتیکی) را با شکست دوربردی (استراتژیک) جایگزین خواهید کرد.» به گفته وی، ارتش عزراییل تنها هنگامی می تواند در نبرد با «حماس» پیروز شود که نیروهای عزراییلی کاریایِ بنیادینِ جلوگیری از مرگ شهروندان و پاسداری از آنها در «باریکه غزه» را بر دوش گیرند.

برگرفته از «چوب دو سر گُه»   ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

** کاربرد «کاکا سیاه» از دیدگاه نژادپرستانه ی همان هاست که این مزدور نمایشی را در کنار فرماندهان راستین «یانکی» ها بکار گماشته اند.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!