«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مهر ۱۵, شنبه

نمونه هایی از پیشرفت شگفت انگیز چینی ها در پهنه های دانش و فناوری

با سپاس از فرستنده ی ویدئوی پیوست

این پیشرفت ها که چینی ها را سده ها بجلو راند تا نه تنها بر گرسنگی و بیماری و تنگدستی دامنگیر و ریشه دار یکی دو میلیارد آدم چیره شوند که رفته رفته چنان گام هایی غول آسا که تنها نمونه هایی از آن را در ویدئوی پیوست می بینید بجلو برداشت را با پیشرفت های واژگون میهن نگونبخت مان، تنها در همین بیش از چهار دهه روی کار آمدنِ میوه چینانِ انقلابی تاریخی بسنجید تا ژرفای این فرود تا آن فراز را بهتر دریابید؛ ژرفایی هولناک که چنانچه این پلیدترین و آلوده ترین رژیم تاریخ ایران را نتوانیم تا دیر نشده بزیر بکشیم و زیر پا له کنیم، بی هیچ گمان و گفتگو به فروپاشی ایران زمین و شاید نابودی آن برای همیشه بینجامد.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان در جنگی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲

ویدئوی پیوست: نمونه هایی از پیشرفت شگفت انگیز چینی ها در پهنه های دانش و فناوریهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!