«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آبان ۵, جمعه

باید کاری کرد!

باید کاری کرد! با سخنرانی هایی بیمایه و برُخ کشیدنِ دستاوردهایی که بسیاری از آن ها دستاوردی راستین نیستند یا سر یکدیگر را در همایش هایی از آن هم بیمایه تر تراشیدن، کاری از پیش نمی رود. «عزراییل» روزانه جان بسیاری از توده ی مردم بی پناه غزه از آن میان کودکان و زنان را می دِرَوَد و بریش یک یک تان که از مرگ دیگران نیز دستاویزی برای پیشبرد سیاست های کوته بینانه و یارگیری های نو به نو می تراشید، می خندد. او را با شما کاری نیست.

ب. الف. بزرگمهر   پنجم آبان ماه ۱۴۰۲

وزارت بهداشت غزه: شمار جاباختگان در نوار غزه به ۷۳۲۶ نفر از آن میان، ۳۰۳۸ کودک، ۱۷۲۶ زن و ۴۱۴ سالخورده رسیده است.

برگرفته از «چوب دو سر گُه»   پنجم آبان ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!