«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مهر ۱۵, شنبه

روزگار بلاخیزی است نازنین ...

سهیل عربی: یک جای دنیا خانمی صد و چهار ساله در تلاش برای شکستن رکورد پیرترین چترباز جهان، یک جا خانمهای نوجوان به دلیل رعایت نکردن احکام آخوندی حجاب کشته می شوند؛ یک جا زنان برای حق تحصیل با طالبان می جنگند  ...

روزگار فجیعی است نازنین ... 

***

رفت داخل فروشگاه مترو کیک و آبمیوه خورد و فشارش دقیقا داخل واگن افتاد؟!

یکی فشارش افتاد؛ یکی بیماری زمینه ای داشت؛ یکی افسرده بود ...

علیرضا شیرمحمدعلی هم اون روز صبحونه آبمیوه و کیک خورده بود؛ به خاطر همین، دچار افت فشار شد و فرزادی به «حمید خروس» گفت: این افشا گری می کنه؛ ما رو از شرش خلاص کن!

اونا هم با تیزی زدن کشتنش که دیگه دچار افت فشار نشه  ...خلاصه اینکه مواظب فشار باشید.

برگرفته از «تلگرام»   ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ (با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از اینجانب؛ برنام را از بوم نوشته برگزیده ام.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!