«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مهر ۱۵, شنبه

دیگر به آرایشگاه های ایران خشنود نیستند

سال هاست که دیگر به آرایشگاه های ایران خشنود نیستند؛ به اندازه ای پول چاپیده اند که توله های شان برای کوتاه کردن موی سر و روی میمون و مبارک خویش باید تُک پایی به پاریس بروند و برگردند و برای همپالکی های خودشان پُز بدهند. این یکی از پا به سن نهاده های شان است که به این ریخت و پاش پول های بادآورده خو گرفته و نمی تواند از سرش بیندازد.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!