«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مهر ۲۶, چهارشنبه

جنگ برای چه؟! داستان آن بز را شنیده ای؟

جنگ برای چه؟ داستان آن بز را شنیده ای که می گفت:
«منم منم بزبزه ها دو شاخ دارم به هوا»؟

یکبار که مانند تو دو پایش را به هوا بلند کرده بود و همین ها را از آن بلندی که در آن جولان می داد و عر و تیز می کرد تا همه ی ما را بترساند با تیزی گوشخراش تر از همیشه به دره پرتاب شد؛ شاخ و دست و پایش شکست و دیگر از جا برنخاست؛ از بس واشِ می خورد.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!