«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مهر ۲۶, چهارشنبه

برنامه ای که ریخته بودی با آنکه مهار کار از دستت در رفت تا اندازه ای ببار نشست

نگران نباش یابو! برنامه ای که ریخته بودی تا با یک تیر هم پرخاش های گسترش یابنده ی اسراییلی ها که برخی از آن ها خواهان دادگاهی شدنت بودند را فرونشانی و سمت و سویی دیگر به آن ببخشی و هم باری دیگر، دادگاه رسیدگی به دله دزدی های کوچک و بزرگت را به آینده وانهی با آنکه آنگونه که با هم بررسی و پیش بینی کرده بودیم، خوب پیش نرفت و مهار کار از دستت در رفت، ولی تا اندازه ای ببار نشست و آتش دشمنی میان توده های مردم اسراییل و پلستینی ها را تیزتر کرد؛ بگونه ای که اکنون نه تنها می توانی آن باریکه سرزمین را بیش تر و آسوده تر تکه پاره کنی که هر اسراییلی پرخاشگری را بگیری و بزندان افکنی. خوب! این دستاورد چندان بدی نیست؛ افزون بر آنکه دست ما و برادران شیر به شیر «انگلوساکسون» مان نیز برای گسترش دامنه ی درگیری و کشاندن آن به خاک دشمن خونی مان: روسیه بازتر شد؛ می دانی که شمار بسیاری از پیروان یکی از دیگری نادان تر آن دین و آیین های وامانده اش که بسیار زود گول می خورند و پا در تله های مان می نهند در آنجا زندگی می کنند. یادت نرود که از سوی ما به سازمان «موساد» نیز شادباش بگویی. خدا پشت و پناه همه شان! خودت هم دیگر بهتر است بازنشسته شوی و کار را بدست سپاهیان بدهی که دنباله ی کار را پی گیرند. اینجور بهتر خواهد بود. تفنگداران دریایی ما و انگلیسی ها هم هستند؛ نگران دادگاه نباش!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!