«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مهر ۲۱, جمعه

کدامیک از دو سوی پیشانی جنگی ددمنشانه تر رفتار کرده اند؟

به دو پرتور پیوست از شهر غزه پس از بمباران های عزراییل که دستِکمی از شهرهای ویران شده ی بسیاری در جنگ جهانی دوم بدست نیروهای «آلمانِ نازی» ندارد، بنگرید و کلاه تان را داور کنید؛ آنگاه تراز و ارزش گفته های وزیر جنگ عزراییل که دانسته و آگاهانه توده های مردم بجان آمده ی پلستینی را با گروهبندیِ از دید من همچنان گمان برانگیزی به نام «حماس» یکی گرفته و آن ها را «جانواران آدم نما» خوانده، برای تان روشن تر می شود.

براستی، کدامیک از دو سوی پیشانی جنگی که هنوز پی گرفته می شود، ددمنشانه تر رفتار کرده اند؟

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!