«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مهر ۲۱, جمعه

تا اینجای کار به میانه ی دوران قاجار بازگشته ایم ... ـ بازپخشش

تا اینجای کار به میانه ی دوران قاجار بازگشته ایم. پایان کار، شاید آن هنگام باشد که «آقا» بسان آن خواجه ی تاجدارِ سنگدل و بنیانگزار پادشاهی قاجار، چشم های همچشم و خویشاوند خویش را به دست مبارک خود از حدقه درآورده، آبی بر آشوب فتنه ی دل بیفشاند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/07/blog-post_9854.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!