«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آبان ۲۷, پنجشنبه

کدام بی پدرمادری، مردم ایران را بدست دزدان اسلام پیشه سپرد؟ ـ بازپخشش

خدا گوسپندی برای حضرت ابراهیم فرستاد تا بجای پسرش: اسماعیل قربانی کند. روشن نیست کدام بی پدرمادری، مردم ایران را بدست رژیم دزدان اسلام پیشه سپرد تا در برابر دستخوش از «شیطان بزرگ» و همدستانش به قربانگاه روانه کند!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ امرداد ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/08/blog-post_9.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!