«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آبان ۱۷, دوشنبه

رسول الله هم که به اِشکَفتِ «حُرا» تشریف فرما می شد ...

می بینی مردک نابخرد؟! رسول الله هم که به اِشکَفتِ «حُرا» تشریف فرما می شد، خدیجه، دستِکم گلیمی، پلاسی همراهش می کرد که کونِ لخت، روی زمین خشک و خالی ننشیند. این بچه ها چه گناهی کرده اند که رژیم دزدسالارت از دادن یک گلیم یا خرسک برای نشستن روی آن دریغ می ورزد؟ مرده شور آن ریخت شومت را ببرد.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰

ویدئوی پیوست (رسول الله هم که به اِشکَفتِ «حُرا» تشریف فرما می شد): برگرفته از «تلگرام»   ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!