«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آبان ۲۳, یکشنبه

نان مفت می خوریم؛ کون گنده می کنیم و خدا را سپاسگزاریم

نان مفت می خوریم؛ کون گنده می کنیم و خدا را سپاسگزاریم. ما می دانیم که خداوند آنچنان مهربان است که بر گناهان کوجک و بزرگی که هر از گاهی ناخواسته از ما سر می زند، چشم می پوشد و بندگان بی آزار خود را می آمرزد.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰

زیرنویس پرتور:

جایی در آلمان ـ برگرفته از «اسپوتنیک»هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!