«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۸, شنبه

ما گاوها ... ـ بازانتشار

می بینید که مُخی در کار نیست؛ آنچه هست، شکمی بزرگ و سنگ شده است که با همان ناچار به اندیشیدنیم؛ اندیشه هایی که هر بار تکه ای از آن را بریده بریده، نُشخوار می کنیم تا گواریده شود ...

ما ... ما ...

ب. الف. بزرگمهر    دهم اسپند ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/03/blog-post_3597.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!