«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ مهر ۳۰, جمعه

از دستورهای تخمی یَهُوَه! ـ بازانتشار

«اگر دو مرد با هم بستیزند و همسر يكی از آنها برای کمک به شوهرش به میان آمده، ”شرم اندامِ“* مرد ديگر را بگيرد، دست آن زن را بايد ”بی هیچ گذشتی“** برید.» از دستورهای خداوند یهودیان به تبار اسراییل از زبان موسا پیامبر: تورات، سفر تثنیه. ۲۵: ۱۱ 

از «گوگل پلاس» با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ برنام نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر 

پارسی نویسی:

* آمیخته واژه ی پارسی «شرم اندام» را بجای «آلت تناسلی» از ریشه ی عربی بکار برده ام. 

** بجای واژه ی از ریشه عربی «تَرَحُم»، بهتر است واژه ی پارسی «گذشت» یا در برخی موردها «بی هیچ گذشت» را بکار برد. 

http://www.behzadbozorgmehr.com/2016/04/blog-post_757.html
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!