«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۴, شنبه

از دشمن بگو؛ ولی آموزگار و کارگر را نشانه بگیر!

پاسخ مردم را می شنوی، بیشرف؟

می شنوی بیشرف؟ تو و رژیمت به گوزی بندید. از دشمن بگو؛ ولی آموزگار و کارگر را نشانه بگیر! از دشمن بگو و «زنبورهای گاوی» به میدان بفرست تا توده های مردم را بگزند! از دشمن بگو و از ترسِ جان، «حشره های شعبی» را میدان بده و برُخِ مردم تندآب زده بکش! پاسخ مردم را می شنوی، بیشرف؟

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!