«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آذر ۱۳, سه‌شنبه

خوک همین است دیگر؛ می خورد و از خود در می کند

آقا خوکه این را درست گفت که «رژیم ایران هیچگونه دلبستگی به کاستن رنج مردم یمن ندارد ...»۱ و نیز اینکه «آخوندها حتا پروایی از توده ی مردم ایران ندارند.»؛۲ ولی در پیِ این سخنان درست، چنان یاوه ای از خود در کرد که خودش نیز از جای کنده شد:
«عربستان سعودی میلیاردها دلار برای کمک به یمن سرمایه گذاری کرده است ...»۳ خوک همین است دیگر؛ از یکسو می خورد و از سوی دیگر، درست و نادرست از خود در می کند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۷

پی نوشت:

۱ ـ گفته های دوپهلویِ «خوک پمپی»، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  هشتم آذر ماه ۱۳۹۷ (با اندک ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

۲ ـ همانجا؛ تارنگاشت یاد شده، جمله ی آقا خوکه: «the mullahs don’t even care for ordinary Iranians» را اینگونه به پارسی برگردانده که نادرست نیز نیست:
«آخوندها حتی اهمیتی به مردم عادی ایران نمی دهند.» من با بدیده گرفتن یکی ار آرش های واژه ی زیبای پارسیِ «پروا» و با اندک چشم پوشی درباره ی واژه ی رویهمرفته بیمایه ی «عادی» در «مردم عادی» و کاربرد «توده های مردم» بجای آن، جمله را اینگونه به پارسی برگردانده ام؛ با این امید که اینگونه واژه های پارسی تا اندازه ای دورافتاده، کاربرد بیش تری یابند:
«آخوندها حتا پروایی از توده ی مردم ایران ندارند.» که در اینجا «پروا نداشتن» به آرش «بدیده نگرفتن» (یا «اهمیت ندادن») و یا «شرم نداشتن» است که هر دو آرش آن، کاربرد واژه ی «پروا» را سودمندتر می کند.  ب. الف. بزرگمهر  ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۷

۳ ـ همانجا


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!