«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آذر ۲۸, چهارشنبه

کاری درست، بجا و بهنگام! کاریایی توده ای و سراسری

«شماری از دانشجویان کرمان از کارگران ”فولاد اهواز“ و زندانی شدگان پشتیبانی نمودند. («گوگل پلاس»)

این کاری درست، بجا و بهنگام است که از سوی دیگر نیروهای اجتماعی پیشرو از هر رسته و گروهی باید پی گرفته شود؛ کارگران، واپسین سنگر پایداری و ایستادگی مردم ایرانند* و رژیم ددمنش اسلام پیشگان، درست همین سنگر را نشانه گرفته و در نابودی آن می کوشد. پشتیبانی از خواست های کارگران که همگی هوده مندند،** کاریایی توده ای و سراسری است. فروریزی این سنگر به آرش آغاز نابودی ایران و تکه تکه شدن آن بسود بهره کشان جهان و ریزه خواران منطقه ای آن است.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۷

* «پشتیبانی همه سویه و بویژه مالی از کارگران اعتصابی در همه جا از اهمیتی بسیار برای آینده ی کشورمان برخوردار است! این، واپسین سدی است که اگر شکسته شود، نه تنها صنایع ایران را تکه تکه و نابود می کند که یگانگی مردم و خلق های میهن مان و یکپارچگی سرزمین ایران را از هم خواهد گسست.»

برگرفته از نوشتارِ «خصوصی سازی صنایع زیربنایی، تنها به سود امپریالیست ها و نوکران شان در ایران است!»، ب. الف. بزرگمهر، ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۳

** «هوده مند» جایگزین «بحقّ» شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!