«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آذر ۱۱, یکشنبه

حسین حسین شعارشون؛ دزدی ها افتخارشون

پشم و پیله تان ریخته است. کارگران، زحمتکشان و سایر لایه های اجتماعی ایران از مدت ها پیش می دانند، چگونه از کیش و آیین مردم، ابزاری برای چاپیدن و سرکوب شان، چانه زنی با «شیطان بزرگ» و همدستان و بسیاری نابکاری های دیگر، ساخته و بکار برده اید. مردم ایران و در پیشاپیش و در کانون آن، کارگران آگاه به چنان اسلامی ساختگی و ابزار دستِ مُشتی تبهکار اسلام پیشه تف می کنند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۷هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!