«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آذر ۲۵, یکشنبه

کارپرداز خیمه و خرگاه رهبری، سرش با کونش بازی می کند ... ـ بازانتشار

طوطی دولت زهدان اجاره ای در پاسخ به پیشنهادی درباره ی نشست های رودرروی رسانه ای با بزرگنمایی ریشخندآمیز آخوند پفیوز امنیتی و کوچک نمودن «بز عزازیل نظام» گفته است:
«رییس‌جمهور مشغله ی فراوانی دارد و نمی تواند به همه پاسخ بدهد.»*

می دانید که در این ولایت، آرش کمابیش همه چیز و حتا برخی زبانزدها بگونه ای دگر شده که گاه مانشی واژگون یافته اند؛ به عنوان نمونه، در گذشته برای پافشاری در پاک بودن چیزی می گفتیم:
«مثل کون ملّا پاک است»! اکنون، ته تنها کون ملّا پاک نیست که از سرتاپایش، ناپاکی و پلشتی می بارد.

به عنوان نمونه ای دیگر، ا گر می گفتیم: «انقلاب» به یاد این می افتادیم که باید شاه و رژیم ستمشاهی را سرنگون نمود و بجایش رژیمی از آن توده های مردم نشاند؛ اکنون، این واژه ی سپندینه برای کارگران و زحمتکشان جهان، در این ولایت هر آرشی دارد جز سرنگونی بهره کشان و خودکامگان و ستمگران؛ از سرکوب مردم ستمدیده به هر بهانه ای و «یا توسری یا روسری» یا همانا توی گونی کردن زورکی زنان گرفته تا پولشویی، دله دزدی و ساخت و پاخت با اهریمنان دشمن ایران به بهانه ی نرمش قهرمانانه که همگی در این واژه زورچپان شده و شنیدن آن، بسیاری را به دلشوره می اندازد! «رهبر انقلابی» که دیگر جای خود دارد؛ کسی که براستی ضدانقلابی است و از توان رهبری یک نانوایی نیز برخوردار نیست. بصیرت داشته و نداشته اش هم بخورد توی مغز پوکش!

با این حساب، گفته ها نیز در زبان کژدم گزیده ی بلندپایگان نظام دگردیسه شده و مانشی دیگر می یابند؛ هنگامی که آن طوطی می گوید:
«... مشغله ی فراوانی دارد.»، در کردار چنین از آب درمی آید که «... سرش با کونش بازی می کند»! یادم رفت بگویم که «رییس‌جمهور» نیز در این ولایت سگ مذهب، جز «کارپرداز خیمه و خرگاه رهبری» آرش و مانشی ندارد. به این ترتیب، برگردان گفته های طوطی به زبان آدمیزاد چنین خواهد بود:
کارپرداز خیمه و خرگاه رهبری، سرش با کونش بازی می کند و به کسی جز رهبری یا همانا «آقا بیشعور نظام» پاسخگو نیست! این نیز بماند که به وی نیز آنچنان پاسخگو نیست و سرِ وی را تاکنون چندین بار به تاق کوبیده است. به هر رو، بگذارید به همین بسنده نمایم که با پستانِ مادر گزیده ای روبروییم که پایش بیفتد و کوچک ترین بختی بیابد، «آقا بیشعور» را همراه با سایر جانوران درون خیمه و خرگاه، یکجا به «یانکی» ها و خداوندان انگلیسی اش خواهد فروخت؛ مردم یا از دید این بوزینگان: «عوام النّاس» که جای خود دارند؛ آن ها را با "نرمشی قهرمانانه" پیش تر فروخته اند.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۶


* محمدباقر نوبخت، طوطی دولت زهدان اجاره ای، در نشست رسانه ای، «ایسنا»، ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!