«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اسفند ۲۶, سه‌شنبه

آیا کسی آن ها را بزور به پایکوبی واداشته است؟ ـ بازپخشش

به پاس جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره

آیا کسی آن ها را بزور به پایکوبی واداشته است؟ اگر چنین چیزی در یکی از کشورهای امپریالیستی روی دهد، بسیاری با خود خواهند اندیشید:
سر و کله ی این دیوانه ها از کجا پیدا شده؟ گویی به سرشان زده است!

اینجا با همه نارسایی ها و دار و ندارش، فرهنگی دیگر فرمانرواست: فرهنگ سوسیالیستی!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/10/blog-post_92.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!