«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اسفند ۱۴, پنجشنبه

خوشبختانه از لاله های سیاه و سپید در اینجا نشانی نیست! ـ بازانتشار

اینجا در شهر ما همه جا رنگی پنگی است. ما با این رنگ ها به طبیعت زیبای پیرامون خود نزدیک تریم. در اینجا جانوران به اندازه ی ما آدم ها و اگر باریک تر بگویم: بیش از ما آزادند. ما جانوران و بویژه گاوهای سپندینه مان را دوست داریم و آن ها را پاس می داریم؛ با آنکه پیرامون مان همه گونه گل و گیاه یافت می شود از اینکه در میان شان از لاله های سیاه و سپید نشانی نیست، بسیار خرسند و خوشنودیم.

ب. الف. بزرگمهر    هفتم فروردین ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/03/blog-post_848.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!