«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۲۵, شنبه

اگر من جای تو بودم، یکبار هم شده به تماشای باله می رفتم ... ـ بازانتشار

نگاه کن «آقا بیشعور» و آخر عمری کمی لذّت ببر! باله است. سخن سرایی در کار نیست؛ هیچکدام شان هوس آتش زدن جایی یا کاغذ پاره ای به سرشان نزده و چِرت و پِرت هم نمی بافند. بدنِ آدمی همراه با موسیقی است که سخن می گوید. هیچ رویداد ناگوار یا گوارای دیگری نیز خدای ناکرده رخ نمی دهد!

شاید با خود می پنداری، کاری ضدّ آن شریعت شتری ساخته و پرداخته ی «عُمر پور خطاب» است؛ ولی خِرَد و قلب من گواهی می دهند که چنانچه آن پیامبر تازی زنده بود و می دید از آن خوشش می آمد و چه بسا دستار و ردای بیابانگردانِ عربستان را از سر و دوش می افکند و خواهان یادگیری آن می شد؛ به آماج وی نیز در اینجا کاری ندارم. خودِ ذات اقدس باریتعالی هم از آن خوشش می آید و محظوظ می شود. باور کن! تنها خشکه مُقدّس ها و مُقدّس نماها آن را برنمی تابند ...

... و کسی چه می داند؟ شاید انشاء الله، هنگام شرفیابی به بارگاه باریتعالی، یکی از نخستین پرسش هایش در همین زمینه باشد. می دانی که آنجا دیگر خشکه مُقدّسی کارساز نیست و اگر از این بازی ها دربیاوری به تو چیزی در این مایه خواهد گفت: ما کِی و در کدام کتاب آسمانی درباره ی بد بودن باله و نگریستن آن چیزی فرموده بودیم؟!

خود دانی! اگر من جای تو بودم، یکبار هم شده به تماشای باله می رفتم، بی آنکه اندیشه های ناجور و هوش رُبا به سرم بزند!

راستی! شما در بیت مبارک خود، استخر ندارید؟ آبتنی هم گاهی بد نیست و بحمدلله، «شاشاییل»*، امسال بارانی سیل آسا برای ایران به ارمغان آورده و بندی را هم شکانده است ...    

ب. الف. بزرگمهر    ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/02/blog-post_42.html 

* از فرشتگان کم تر شناخته  شده ی ذات باریتعالی!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!