«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۲۴, جمعه

خوب! دیگر چه از این بهتر؟! ـ بازانتشار

سلام! ما آمدیم. این دستی که تکان می دهیم، برای همه نیست. ما تنها با کسانی که همرتبه ی خودمان هستند، سلام و علیک می کنیم. اینجا هم که آمدیم بخاطر پافشاری آن آقا و رییس جمهور بود که چندین بار پیغام و پسغام فرستادند؛ وگرنه نمی آمدیم. امینه باجی را هم همراه آوردیم تا هوایی بخورد و ما هم با همرتبه ی خودمان بنشینیم و ببینیم چه خاکی باید به سر کنیم. اینگونه که پیداست، این ها بیش از خود ما از همه پرسی استقلال آن مردم زبان نفهم کوه نشین ترسیده اند. با آنکه چشم دیدن این ها را نیز نداریم و از ریخت آن آقا نیز حال مان بهم می خورد، می دانیم تنها همین ها هستند که می توانند کاری بکنند که ما از دوش آن برنمی آییم؛ هرچه نباشد این ها با آن کوه نشین های نفهم از یک رگ و ریشه اند و زبان شان را بهتر از ما درمی یابند؛ در کشور خودشان هم تاکنون چندین بار مردم پشتکوه را سرکوب کرده اند. خوب! دیگر چه از این بهتر؟!

از زبان «عین الله رژیم مافیایی ترکیه»:   ب. الف. بزرگمهر    ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۶

 https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/10/blog-post_4.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!