«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۲۵, یکشنبه

دامنی پوشاننده ی نارسایی ها و بدی ها! ـ بازانتشار

کسی که این تصویر را گذاشته از زبان آن کودک شگفت زده، نوشته است:
بچه! ممکنه فلوت باشه ... «گوگل پلاس»

و من آن اسیدپاش* را به پندار می آورم که درست همینگونه، زیر "فلوت" «آقا» تمرگیده است. با این تفاوت بزرگ که دامن «آقا» جادارتر و تا پایین مچ پاست؛ دامنی «ستّار عیوب» (همانا پوشاننده ی نارسایی ها و بدی ها)! به همین دلیل است که با این همه آدمِ بسیج شده، تاکنون نتوانسته اند وی را که روان پریشی ستمدیده است، بیابند.

ب. الف. بزرگمهر      یکم دی ماه ۱۳۹۳

* با پذیرش سخنان یکی از بلندپایگان نظام، چنین انگاشته ام که همه ی آن اسیدپاشی ها کار همان یک تن بوده است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!