«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۷, شنبه

در این چهل سال به اندازه ی چهارسد سال پیشرفت کرده‌ایم ـ بازانتشار

«در این چهل سال به اندازه ی چهارسد سال به این کشور خدمت شده است و به اندازه ی چهارسد سال رشد و پیشرفت کرده‌ایم.» سخنان بس حکیمانه ی «نشانه خدا»: محمد یزدی، در مراسم پایانی «یازدهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه و علمای بلاد»، پژوهشگاه عَلّامه طباطبایی در قم، برگرفته از «ایسنا» ۱۳ دی ماه ۱۳۹۷

این هم یکی از نشانه های پیشرفت به اندازه ی چهارسد سال که همین «نشانه خدا» در گفتاری دوپهلو و آمیخته به نیرنگ و سفسطه، یک ماه پیش بر زبان رانده بود:
«خانم‌ها نقش و جایگاه بسیار عظیمی در اسلام دارند و حق بزرگی بر انسان دارند؛ ولی، همین خانم ها هم می توانند با برخی کِیدها روی روند قضایی تاثیرگذار باشند؛ حقوقدانان نباید زنان را در محل کارشان به تنهایی راه ندهید*  تا بتوانید این روابط را کنترل کنید.» برگرفته از «انتخاب»  ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۷

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ دی ماه ۱۳۹۷


* آماج سخن: «حقوقدانان نباید... راه بدهند» است. یا جمله شکسته بسته بر زبان آمده یا نادرست نوشته شده است. برجسته نمایی های متن، همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!