«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۱۸, یکشنبه

جابجایی خواست های بنیادین توده های مردم با خواست هایی دیگر ـ بازانتشار

بانویی نوشته اند:
«یک پیشنهاد برای مردای ایرانی در حمایت از زنان و حجاب اختیاری :
شما نیز به نشانه اعتراض و در همراهی با زنان ستمدیده این دیار روسری سر کنید. تو خیابون ... اداره ... سازمانها ... شبکه های اجتماعی

میدونید چه موجی میتونید ایجاد کنید تا این مطالبه به حق ایرانیان در سطح جامعه مطرح بشه؟ لطفن اگه موافقید در جهت نشر بکوشید.» (گوگل پلاس)

یاد نیرنگ کم و بیش ساده ی راستگرایان و همدستان امپریالیست شان در مصر می افتم که در اوج جنبش انقلابی مردم، ناگهان تصویری از یک دختر جوان برهنه ی مصری را با طول و تفصیل فراوان در رسانه های امپریالیستی منتشر کردند تا احساسات مردم مذهبی آن کشور را از مهم ترین خواست های جنبش کژدیسه کنند و میان نیروهای توده ای پراکندگی بیافرینند؛ می نویسم:
«پیشنهاد خوبی بود در صورتی که مساله ی اساسی کشور این بود. توی مصر دیدید جنبش که داشت اوج می گرفت، جریان اون دختره رو که لخت مادرزاد شده بود، عکسش رو توی همه ی خبرگزاری ها گذاشتن و دانسته و آگاهانه براش تبلیغات دامنه داری کردند تا راهی پیدا کنند برای شکاندن و تفرقه ی جنبش و پیدا هم کردند. زمینه ی روی کار اومدن سلفی ها و اخوان المسلمین با کمک برادران امریکایی اینجوری بود ... ببینید چه چیزهایی مهم تره!»

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۲


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!