«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آبان ۱۱, جمعه

ترا به خدا سوگند، جان مادرتان ما را اینجا تنها نگذارید ... ـ بازانتشار

ترا به خدا سوگند، جان مادرتان ما را اینجا تنها نگذارید! اگر دست این ها [مردم یمن] به من برسد، تکه ی بزرگ بدنم گوشم خواهد بود ...

از زبان «عبد ربه منصور هادی»، رییس جمهور وارداتی یمن:   ب. الف. بزرگمهر ۲۵ اردی بهشت ماه ۱۳۹۶

http://www.behzadbozorgmehr.com /2017/05/blog-post_88.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!