«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ بهمن ۲۴, شنبه

به شمار آدم های ایران راه هست برای رسیدن به خدا ... ـ بازانتشار

تصویری از فیلم زیبای «مارمولک» درج کرده و نوشته است:
«به تعداد آدمای روی زمین راه هست برای رسیدن به خدا ...» 

از «گوگل پلاس» 

می نویسم:
به شمار آدم های ایران راه هست برای رسیدن به خدا ... ولی کلیددار همه ی این راه ها یک نفر بیش تر نیست و روشن نیست کلیدها را کجا گم و گور کرده که هرچی می گردد، کلید خودش را هم نمی یابد! برای همین رو به «شیطان بزرگ» آورده تا راهنمای وی باشد!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۲

http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/07/blog-post_4804.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!