«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۱۱, سه‌شنبه

عکس خانوادگی! ـ بازانتشار

این عکس خانوادگی را برایتان می فرستم که ببینید همه مان اینجا دور هم هستیم و خوش می گذرد. این ها هم دو نسل از جوجه هایمان هستند. می بینید که کارخانه ی من و خانم والده خوب کار می کند و اجاقمان هم حسابی گرم است. از دوری شما نه تنها غمی به دل نداریم که بسیار خرسند هم هستیم که دست تان به ما نمی رسد! اگر دلتان (یا جای دیگرتان) می سوزد، این دیگر به ما مربوط نیست!

خروس بزرگ (از جانب همه ی اعضای خانواده)

ب. الف. بزرگمهر   ٢١ آذر ماه ١٣٩١

https://www.behzadbozorgmehr.com/2012/12/blog-post_4444.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!