«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ خرداد ۱۲, جمعه

توده های مردم ایران پیامی دارند ... ـ بازپخشش

انقلاب این ریختی بود! با همه ی گوناگونی، بی هیچ خودی و ناخودی!

توده های مردم ایران پیامی دارند: کشورمان را پس می گیریم؛ ولی آن را بدست هیچ توله سگی نخواهیم سپرد!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ امرداد ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/08/blog-post_21.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!