«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ مرداد ۲۱, یکشنبه

بنازم به این پلیس فتا! ـ بازانتشار

زیر برنام «پلیس فتا»، تصویر بانویی در جامه ی نیروهای انتظامی درج کرده است. با خود می اندیشم:
با چنین پلیس دلربایی، نیازی به پیگرد و سر در پی دزدان نهادن نیست؛ خودشان با پای خود خواهند آمد یا آنگونه که گفته می شود: جَلب خواهند شد ... 
 
برایش نوشتم:
بنازم به این پلیس فتا! 
 
ب. الف. بزرگمهر    ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۴ 
 
پی نوشت:
 
شایان درنگ برای «الاغ مُعَظّم»! 
 
چنانچه بایسته است، بی هیچ فشار و شکنجه، حتا گناه خبرچینی برای بیگانگان و نفوذ در دم و دستگاه آسمانی ریسمانی «ولایت» را بر دوش گرفته و بار خبرچینانِ خیمه و خرگاه سر تا پا آلوده و انباشته از دزدت را نیز سبک خواهند نمود! 
 
«الاغ مُعَظّم»!
 
زنان نیمی از جامعه اند و تنها برای بچه زاییدن و کدبانوگری آفریده نشده اند! یکبار و برای همیشه، این را آویزه ی گوش خود کن و بیش از این خود را ریشخند خودی و ناخودی ننما!
 
ب. الف. بزرگمهر    ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۴
 
http://www.behzadbozorgmehr.com/2015/11/blog-post_9.html 

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!