«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ مرداد ۳۱, چهارشنبه

پاسداری از آرمان

پیشکش به همه ی دزدان از دزدان سرمایه و آنچه «بیت المال» خوانند، گرفته تا دزدان اندیشه و ادب

ابوبكر ربانی اكثرِ شب ها به دزدی رفتی و چندانكه سعی كرد، چیزی نیافت. دستار خود بدزدید و در بغل نهاد. چون در خانه رفت، زنش گفت: چه آورده ای؟

گفت:
این دستار آورده ام.

گفت:
این كه از آن خود توست.

گفت:
خاموش! تو ندانی. از بهر آن دزدیده ام تا آرمان دزدیم باطل نشود.

جاودانه عُبید زاکانی

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!