«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ مرداد ۱۶, سه‌شنبه

برخورد بانو نسرین ستوده، شایان پیروی و سرمشقی برای دیگر رزمندگان سرزمین ماست ـ بازانتشار

رژیم سگ مذهبِ فرمانروا بر میهن مان، رژیمی ضدِ ملی، زنهارخواه و فراقانونی است. اگر توده های مردم، کارگران، زحمتکشان و دیگر نیروهای رزمنده و آزادیخواه تاکنون به فرمان های آن، ناگزیر گردن می نهادند، زین پس نباید به دستورها و فرار و مدارهای بگیر و ببندِ این رژیم تبهکار و ایران بربادده تن داد. از دید من، برخورد بانو نسرین ستوده در نپذیرفتن قرار بیدادسرای رژیم، ستودنی، شایان پیروی و سرمشقی برای دیگر رزمندگان سرزمین ماست.

ب. الف. بزرگمهر    دوم تیر ماه ۱۳۹۷


زیرنویس تصویر:
نسرین ستوده قرار ۶۵۰ میلیون تومانی دادسرا را نپذیرفت و در زندان ماند. «گوگل پلاس»

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!