«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۹, دوشنبه

تنها جای دماغ و ساز کم داره


از سیاهه ی تلفن يک كرمانى:
بابا، ننو، خالجان، ابرفرزو عمو، حسنو رضا اينا، داريوش ديونو، اسخرو دايي، قلومسن، مزاحم، شخ جفر، سراميكيو تو خواجو، ممجوادو، جوشكارو تو بيسچارآذر، بانکو سرمشتاق، یارو آجانسیو، نیکانیکی وستا سرباز، فازلابی ته شهاب، ماسنو تعویز روقنی، اخصرو مثقال فروش!

از «گوگل پلاس»؛ برنام از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!