«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ خرداد ۸, پنجشنبه

... هیچ غمی جز سودای نان به مزد خوردن در سر ندارند!


تصویری از زنکی مزدور در سفر حج درج کرده و نوشته است: 
«مسیح علی نژاد تاسیس کننده صفحه آزادی های یواشکی با چادر و حجاب کامل در سفر حج! این جماعت هر طرف باد بوزد، همان طرفی میشوند!»

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

می نویسم:
داستان همه شان همین است؛ از اصلاح طلب دروغین گرفته که اکنون دستار از سر برمی دارد و هوس کراوات زدن در سر دارد، گرفته تا اصولگرای به اصطلاح رادیکال دم خزینه نشین و آن آخوند واپسگرایی که به هر بهانه ای از یبوست مزاج گرفته تا زایمان دخترخاله، یک پایش در انگلیس است و ککش هم نمی گزد که ایران از هم بپاشد و نابود شود، همه شان مانند همند:
نان به نرخ روزخوران و فرصت طلبانی فرومایه که هیچ غمی جز سودای نان به مزد خوردن در سر ندارند و در هرجا که باشند به خدمت اربابان زر و زور و فریب درمی آیند.

ب. الف. بزرگمهر    هشتم خرداد ماه ۱۳۹۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!