«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۰, شنبه

اینجوری بهتر شد! به این می گویند گاو سر براه!
 زیر طرح نخستین به زبانی بیگانه، نوشته شده بود:
«سخت کار نکن؛ هوشمندانه کار کن!» («گوگل پلاس»)

آن طرح را با آرایش و ویرایشی تازه سازگار با اندیشه ی خود، ساخته و پرداخته ام. درونمایه پیام طرح، گرچه به درونمایه ی پیامِ طرح نخستین نزدیک است؛ ولی از آن آماجمندتر است.  ب. الف. بزرگمهر     


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!