«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۹, دوشنبه

نشانه های سرنگونی رژیم تبهکار، بیش از این هاست!


نشانه های سرنگونی حاکمیت ها

حضرت على عليه السلام فرمود، چهار چيز نشانه ی به پستی گراییدن و سرنگونی حاکمیت هاست:
ـ تباه ساختن ريشه ها؛
ـ دست يازيدن به شاخ و برگها؛
ـ پيش انداختن فرومايگان؛ و
ـ پس راندن فرزانگان.

غرر الحكم ۲ فصل ۸۸ ح ۱۲

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ برنام از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!