«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ خرداد ۴, یکشنبه

فرمایشات "حکیمانه" حتا برای بوزینگان نیز «بی مایه فطیر است»!


نوشته است:
«آقای روحانی امروز فرمودند :
نمی توان به زور و شلاق، مردم رو بهشت برد !اینجاست که باید عرض کنیم:
قربون آدم چیز فهم؛ بهشت که زوری نیست !

به قول ستار عزیز که میخونه:
بهشت موعود نمی خوام پس بگیر این کلیدت رو »

از «گوگل پلاس»

می نویسم:
گرچه یادمان نرود که این آخوند ریش حنایی آبزیرکاه که نیمی از قد نیم وجبی اش نیز زیر زمین پنهان است، نان را به نرخ روز میل می فرماید و نیک می داند که از مدتی پیش به این سو، چنین فرمایشات "حکیمانه" ای از هر جای هر کسی نیز بدر آید، کسی را نمی فریبد و حتا برای بوزینگان نیز «بی مایه فطیر است»

ب. الف. بزرگمهر     سوم خرداد ماه ۱۳۹۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!