«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ خرداد ۱۵, یکشنبه

در ولایت دزدان اسلام پیشه، هر پیشاوَرد و برنامه ریزی، ناندانی از آسمان رسیده ای برای چاپیدن است و بس!

به گزارش ویدئویی زیر و گفته های کارشناس مدیریت پسماند درباره ی چگونگی واگذاری و انجام پیشاوَردِ (پروژه): «زباله سوزی»، زیان های سترگ زیست بومی و پیامدهای آن بر روی تندرستی مردم باریک شوید؛ پیشاوَردی هزارمیلیارد تومانی در آغاز برای سوزاندنِ تنها ۶۰۰ تُن پسماند (!) که در سال ۱۳۹۲ خورشیدی قرارداد آن بسته شده و تا امروز، بنا بر گفته ی گزارشگر، تنها ۳۰⸓ پیشرفت داشته است؛ پیشاوَردی که در کردار، زیان های سترگ آن تنها روستای سراوان و دیگر روستاهای پیرامون آن در استان گیلان را دربر نمی گیرد و همان پیشرفت نارسا را نیز به چالش می کشد. پیشاوَردی که در تازه ترین باره ی آن، پس از گردهمایی های پرخاش آمیز مردم روستاهای پیرامون آن، ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز دریافت نموده، بی آنکه دستِکم کاری برای جلوگیری از زیان های آن به انجام رسیده باشد.

سخنان کارشناس یاد شده درباره ی چگونگی راه اندازی و انجام پیشاوَرد به اندازه ای بسنده گویای نادانی های پی در پی و نه تنها نادانی که نابکاری ها و زد و بندهای پنهان و آشکار دزدانی است که از این راه کیسه ای گشاد برای خود دوخته و همچنان آن را پی می گیرند؛* و این تنها یک نمونه از خورد و برد کلان دزدان اسلام پیشه در کشوری است که دست و پای بزهکاران را برای ربودن تکه ای نان یا دزدی پولی ناچیز می بُرّند تا از توده های مردم خشمگین، زهرِ چشم بگیرند.

شگفتا در چنین کشور و روز و روزگاری، هنوز هستند شمار نه چندان کمی از آنچه کنشگران هازمانی (اجتماعی) نامیده می شوند که همچنان به خرده کاری سرگرمند و در خوش بینانه ترین برخورد به «کندن مویی از خرس» دل خوش دارند. کشوری که نه تنها هیچ کاری درخور و شایسته برای آبادانی در آن به انجام نمی رسد که نهفته ها و دارایی های ارزشمندِ آن در هر باره و زمینه ای از سوی سوداگران خرد و کلان به یغما برده می شود. کشوری که دلاورترین و ارزشمندترین فرزندان آن، تاوان بیکارگی مشتی تبهکارِ «سی یا سیِ» جا خوش کرده در این یا آن سازمانِ چپ نما را با گرو نهادن زندگی و جان ارژمندِ خود می پردازند؛ بی آنکه از نیروی نشانه گذارِ چپ راستینی ساز و برگ یافته به «سوسیالیسمِ دانشورانه» («مارکسیسم ـ لنینیسم») که میهن مان سخت به آن نیازمند است، چندان نشانه ای در کار باشد.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۱

* «همانندی گردش ماهواره ی هندی در مدار زمین با گردش سرمایه در طرح های آبادانی ایران!»  ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/11/blog-post_9957.html

ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام»): در ولایت دزدان اسلام پیشه، هر پیشاوَرد و برنامه ریزی، ناندانی از آسمان رسیده ای برای چاپیدن است و بس!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!