«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ خرداد ۱۷, سه‌شنبه

پیامی جانانه به بازنشستگان مجازی سازمان تنبیه اشتباهی

برگرفته از «تلگرام»   ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۱

برنام برگرفته از گفته های بازنشسته ای آگاه با دستکاری اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر

ویدئوی پیوست:  پیامی جانانه به بازنشستگان مجازی سازمان تنبیه اشتباهی 


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!