«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۱۸, پنجشنبه

این ماییم که باید آن پیمانِ ننگین را پاره نموده و تبهکارترین رژیم تاریخ ایران را بگور سپاریم ـ بازپخشش

می بینید؟! نمی گوید دیگر جایی برای گفتگوی دوباره در این باره نیست که می گوید:
«... هیچ فراخوانی رو به ایران برای گفتگو نمی‌بینم.»۱ آماج همه ی امپریالیست ها و ریزه خواران روسی و چینی شان، دوشیدن شیرِ بیش تر از گاوی۲ است که دیگر جانی برایش نمانده تا باز هم دوشیده شود. اینکه دستیار وزیر امور بیرونی روسیه می گوید، برونرفت از «برجام» یا همانا نارواترین۳ و ننگین ترین پیمان تاریخ ایران، «می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین ندانمکاری های واشینگتن در پهنه ی سیاست بیرونی [آن کشور] باشد» از گوشه چشم بهره وری های کشورهای نامبرده، سخنی درست و بجاست؛ زیرا همانگونه که «برادر بَرَک حسین اوباما» پس از بسته شدن چنین پیمانی، یکی دو بار با خرسندی هر چه بیش تر از آن به عنوان بزرگ ترین دستاورد دوران ریاست جمهوری اش یاد نمود و از چشم انداز الگو شدن این پیمان برای دیگر کشورهای وامانده سخن به میان آورد، زیر پا نهاده شدن آن از سوی دم و دستگاه دیوانسالاری کنونی «یانکی» ها بیش تر به شوخی می ماند و هارت و پورت های لات بی سر و پای «یانکی» که گاه مرز سیاست ورزی را درنوردیده، آن را به هنرپیشه گری همراه با هیاهوی رسانه ای می آمیزد، جز بازارگرمکنی برای بستن هر چه بیش تر دست و پای «گاو شیرده» تا هنگامی که بزانو درآمده، آماده ی سپرده شدن به کشتارگاه شود، بیش نیست.۴ این، ما توده ها و خلق های ایرانیم که باید این پیمان ننگین و مایه سرشکستگی را پاره نموده و همراه با آن، تبهکارترین رژیم تاریخ ایران که هستی ننگین و سرنوشتش به همین پیمان گره خورده را نیز بگور بسپاریم.۵

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ دی ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/01/blog-post_20.html

پی نوشت:

۱ ـ «”من در آنچه دیروز گفته شد [اشاره به گفته های لات بی سر و پای «یانکی» درباره ی پیمان ننگین نامور به «برجام»] ، هیچ فراخوانی رو به ایران برای گفتگو نمی‌بینم.“ (سرگئی ربایکوف، دستیار وزیر بیرونی روسیه) ... بنا به گزارش خبرگزاری روسی ”اینترفکس“، آقای ریابکوف همچنین گفته است که آهنگِ برونرفت از برجام ”می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین ندانمکاری های واشینگتن در پهنه ی سیاست بیرونی [آن کشور] باشد“».

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۲۳ دی ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر)

۲ ـ با پوزش از توده های مردم و خلق های قهرمان ایران، آن گاو شیرده، تنها رژیم سرسپرده و ورشکسته ی سزاوار سرنگونی دزدان اسلام پیشه را دربرنمی گیرد که بیش از آن و بویژه از گوشه چشم کلان سرمایه داران فرمانروا بر جهان، دربرگیرنده ی همه ی ما ایرانیان نیز هست.

۳ ـ بویژه به شوند فراقانونی بودن آن!

۴ ـ «... روندی که در پیش گرفته شده، هم اکنون و تا چندی، تنها فشار برای دوشیدن شیر بیش تر از گاوی است که چهارچنگولی توی گل مانده و آن را به بند کشیده اند. هارت و پورت های ترامپ، همچنین به رژیم خیانتکار ایران کمک می کند تا نگاه نیروهای کنشگر و پیشرو ایران از بحران بزرگ اجتماعی ـ اقتصادی گسترده ی ایران را دگردیسد؛ آن را کم جان نماید و در نبود حزب راستین چپ که جای آن در پهنه ی کردار اجتماعی همچنان تهی است، حتا سمت و سوی دیگری به آن بدهد. این نیز بماند که چنین روندی، خودبخود ترمزی بویژه برای آن لایه های میان به بالای اجتماعی ایران نیز هست تا پیرامون بخش "لیبرال ـ دمکرات" رژیم که بیش تر سایه روشنی از لیبرال دمکراسی به آرش راستین آن است، برای چانه زنی با ترامپ بیش تر گرد آیند.»

برگرفته از یادداشت «یک ارزیابی فشرده و تا اندازه ای نارسا در پاسخ به برخی نگرانی ها پیرامون یورش «یانکی» ها به ایران»، ب. الف. بزرگمهر    ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/02/blog-post_73.html 

۵ ـ «... برای پیشبرد جنبش توده ای مردم ایران و شتاب بخشیدن به روند سرنگونی تبهکارترین رژیم تاریخ ایران، بر هم زدن پیمان ننگین نامور به ”هسته ای“ یا ”برجام“ را راهگشا و شایان درنگ و پیگیری همه ی نیروهای ملی و میهن پرست ایران بویژه در بازه ی زمانی کنونی می بینم و در هماوندی با آن، بر روی این نکته پامی فشارم که جلوگیری از ساخت و پاخت های تازه میان کشورهای امپریالیستی و ریزه خواران روسی و چینی شان برای دوشیدن باز هم بیش تر ”گاو شیرده“، هم اکنون بیش از گذشته از برجستگی برخوردار است که امیدوارم  همه ی نیروهای نامبرده برای پیشبرد و به بار نشستن آن، کانونمند، همسو و یگانه شوند.

برگرفته از نوشتار «کشورهای امپریالیستی، «دگرگونی رژیم از درون» به شیوه هایی ضدانقلابی را خواهانند!»، ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ دی ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/01/blog-post_50.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!