«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۱۸, پنجشنبه

می ترسم این ذكر منجر به سجده شود! ـ بازپخشش

شخصی خانه ای به كرایه گرفته بود. چوب های سقفش بسیار صدا می كرد. به خداوند خانه از بهرِ مرمت آن سخن بگشاد.

پاسخ داد كه چوب های سقف، ذكر خداوند می كنند.

گفت: نیك است، اما می ترسم این ذكر منجر به سجده شود.

جاودانه عُبید زاکانی

https://www.behzadbozorgmehr.com/2011/03/blog-post_1620.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!