«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۱۳, شنبه

بازتاب لحظه ای گذرا از ابدیت زمین و آسمان! ـ بازپخشش

به آسمان می نگریستند؛ چشم انتظار ستاره ای که فرود آید و آسمان زندگی شان را روشنی بخشد. ستاره ای فرود نیامد؛ ولی پرتوی آسمانی برجای خشک شان نمود؛ سنگ شدند و به ابدیت پیوستند:
مُخ های سنگی با نگاه هایی همچنان دوخته به جایی دوردست، بی هیچ روح و روانی! بازتاب لحظه ای گذرا از ابدیت زمین و آسمان!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/10/blog-post_3.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!