«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۱۳, شنبه

تفسیر شتری اصل ۱۴۲ قانون اساسی ـ بازپخشش

اصل ۱۴۲ قانون اساسی:
«دارایی رهیر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قیل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.»

بعله! بحز رهبر بابصیرت و عظیم الشان که حق تعالی همیشه با وی و در همه جا پشتیبان اوست و به همین شَوَند از قانون مستثنی شده اند و نیز رییس جمهور که خود، کلیددار خزانه است و ما نمی دانیم کِی و چگونه پول و بیت المال به آنجا وارد یا از آنجا خارج می شود، سایر نامبردگان  که نه تنها همسر که سایر همسران و فرزندخواندگان شان را نیز دربرمی گیرد، نباید «مِن حیث المجموع» بیش از ۶۳ حساب بانکی اینجا و آنجا داشته باشند و مجموع دارایی های شان نیز نباید از دارایی رییس قوه قضاییه که شخص شخیص خودمان باشیم، سر زند. چنانچه در رسیدگی ها چنین گناهی محرز گردد، هر کدام به شمار سالیان زندگی پر برکت پیامبر اسلام به زندان و ردِّ مال به قوه قضاییه محکوم خواهند شد.

السّلام على من التّبع الهُدى    «گربه مرتضاعلی نظام»

از زیان «گربه مرتضاعلی نظام»:  ب. الف. بزرگمهر   هفتم بهمن ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/01/blog-post_325.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!